College van Kerkrentmeesters

Aan het College van Kerkrentmeesters is op basis van
Ordinantie 11 artikel 2 van de kerkorde de zorg voor alle stoffelijke aangelegen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard toevertrouwd.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf ouderling-kerkrentmeesters, uit beide wijkgemeenten zes. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de wijkkerkenraad. De samenstelling en de werkwijze is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling

Op hoofdlijnen zijn de taken als volgt te omschrijven:

 • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin wordt voorzien;
 • het zorgdragen voor de geldwerving;
 • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheer van de kerkgebouwen, de pastorieën, de landerijen en andere eigendommen;
 • personeelsbeleid (beheertaken, kerkelijk bureau, kosters, e.d.);
 • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten en trouwboeken;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het uitgeven van het gemeenteblad ‘Hervormd Heerde’;
 • het beheren van verzekeringspolissen;
 • het meewerken aan het voorbereiden en opstellen van het beleidsplan van de gemeente;
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
Het werven van gelden is misschien wel de belangrijkste taak voor het College van Kerkrentmeesters, omdat deze alle andere taken mogelijk moet maken. De ouderling-kerkrentmeesters zijn daarin volledig afhankelijk van de mate waarin de gemeente, door Gods genade, hierin wil voorzien. De financiële middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, giften en legaten. Er kan gebruikgemaakt worden van zogenaamde ‘collectebonnen’, die tijdens de openingtijden verkrijgbaar zijn bij het kerkelijk bureau.