Nieuwsbericht 16-12-2020: aangescherpte maatregelen

Nieuwsbericht 16-12-2020: aangescherpte maatregelen

Na de toespraak van onze minister-president Rutte, hebben de gezamenlijke moderamina afgelopen dinsdagavond uitvoerig overleg gehad. Vele vragen zijn besproken en standpunten uitgewisseld. Want hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Heerde om met de nieuwe maatregelen en met het advies van de PKN? Wat is noodzakelijk, wat is gewenst? We hebben er ruim de tijd voor genomen en hebben vervolgens een aantal keuzen gemaakt. En die delen we graag met u.

De overheid stelt in het algemeen, dat het aantal contacten maximaal beperkt moet worden. Er zijn maatregelen afgekondigd voor verschillende sectoren, zoals onderwijs, winkels en evenementen. De ‘gebedshuizen’ (kerk, moskee of synagoge) zijn niet genoemd door de overheid. En feitelijk is dat juist: de overheid bemoeit zich niet met de gang van zaken achter de deur van een gebedshuis. Wij hebben vanaf het uitbreken van de corona-crisis steeds de richtlijnen van de PKN gevolgd. De PKN en het ICO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseren nu om de diensten ‘zoveel mogelijk digitaal te doen’. Maar wat is ‘zoveel mogelijk’ en geldt dat ook voor onze gemeente? En wat te doen met de doopdiensten, de kerst, de seniorenmiddag?

We zijn ons zeer bewust van de enorme impact die de corona-crisis heeft (gehad) op de gemeenschap van Heerde. We weten ook dat de grote hoeveelheid sterfgevallen een vergrootglas heeft gelegd op Heerde. En we willen voorkomen dat we door onverstandige besluiten nieuwe besmettingen riskeren en mede daardoor Heerde in een negatief daglicht zetten. Anderzijds zijn we door de trieste gebeurtenissen, die lopen van afgelopen maart tot heden, ook zeer bewust van de troostende rol die vele (ook niet-kerkelijke) mensen verwachten van de Johanneskerk en andere kerken in Heerde. En we voelen de behoefte om er te zijn voor juist die mensen, die in deze tijd van donker, verdriet en eenzaamheid, zo graag even in de kerk willen zijn. Zo maar, even zitten, even stil zijn, of misschien wel een gesprekje.
De PKN en het ICO adviseren om zoveel mogelijk digitaal de diensten te volgen. Er blijft echter ruimte om bij elkaar te komen, tot een maximum van 30 personen.

Alles bij elkaar genomen, hebben de moderamen gezamenlijk de volgende keuzen gemaakt.

  1. Voor de ‘normale’ kerkdiensten willen wij u, broeder en zuster, nadrukkelijk vragen deze diensten vanuit huis te volgen. Hiervoor kunt u gebruik maken van YouTube, Kerkomroep of de kerkradio. Heeft u echter de dringende behoefte om deze dienst mee te maken in de kerk, dan kan dat. We hanteren hier dezelfde regels die ook nu door het PKN worden geadviseerd: vooraf aanmelden, mondkapje op wanneer u niet zit, 1,5 meter afstand, niet zingen en maximaal 30 personen.
  2. Lange tijd hebben we geen doopdiensten gehad. En nu er eindelijk doopdiensten gepland zijn, worden we weer geconfronteerd met een lock down. Omdat deze diensten zo bijzonder zijn, hebben we besloten deze wel door te laten gaan. De doopdiensten op respectievelijk 20 en 27 december, zullen met name toegankelijk zijn voor de doopouders en hun genodigden, met een maximum van ook hier 30 personen.
  3. Er is al veel werk verzet ter voorbereiding van de seniorenmiddag. Het had ook een mooi moment van ontmoeting moeten worden. Maar helaas, we vinden dit voor met name deze kwetsbare groep, niet verstandig om dit in de kerk te laten plaatsvinden. De seniorenmiddag op 20 december zal daarom wel doorgaan, maar alleen digitaal worden uitgezonden. Dus te volgen via Youtube, Kerkomroep en kerkradio.
  4. Ook aan de voorbereidingen van de Kerstmusical is al veel tijd besteed. We vinden het ook hier niet verstandig om dit ongewijzigd door te laten gaan. We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om de musical vooraf op te nemen en die dan tijdens de dienst uit te zenden via Youtube. Dan hopen we ook op die mooie manier de kinderen van onze gemeente te kunnen verrassen.

We hebben het al even genoemd: de kerk als een plaats waar je even kunt zijn. Een rustpunt in de hectiek, een warmtebron in een ijzige tijd, een lichtpunt in het duister. Ons kerkgebouw is traditioneel op zondag tweemaal geopend, tijdens de kerkdienst. En juist in deze tijd dat alles op slot moet en op slot gaat, willen we de kerk wat vaker openstellen. We zijn in overleg met onze kerkrentmeesters hoe we dit kunnen vormgeven. Hoe we de kerk voor een ieder, kerkelijk of niet-kerkelijk, op een doordeweekse dag even open kunnen zetten. Zodat je even naar binnen kunt, weer even dat heilige gebouw van binnen kunt zien en ruiken en misschien wel weer even Zijn nabijheid ervaren mag. We houden u hier van op de hoogte.

We hopen u en jou met dit nieuwsbericht tijdig en volledig geïnformeerd te hebben over de genomen besluiten. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, stuurt u ze dan bij voorkeur per mail naar skok@hervormdheerde.nl.

Shalom, namens de kerkenraden van Hervormd Heerde,

 Steven Kok

download de pdf versie HIER