Financieel overzicht

Financieel overzicht

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

   begroting 
2020
 realisatie 
2019
 begroting 
2019
 realisatie 
2018
 
a. BATEN        
Bijdrage levend geld 327.500  353.093 326.000 341.572
Baten onroerend goed 71.250  100.040 72.080 69.422
Rentebaten en dividenden 750  359 3.000 849
Subsidies en bijdragen 10.500  7.675 5.109 25.905
totaal baten (a) 410.000  461.167 406.189 437.748
         
b. LASTEN        
Pastoraat 256.400  244.795 245.800 237.302
Plaatselijk gemeentewerk 33.675  30.666 31.305 34.677
Salarissen en vergoedingen 32.750  32.384 33.050 29.362
Huisvesting kerkgebouwen 45.750  64.026 42.250 56.186
Verplichtingen en bijdrage organen 26.510  24.446 25.250 22.833
Huisvesting pastorieën 43.950  27.804 21.300 37.453
Afschrijvingen 0 0 0
Beheer en administratie 67.000  45.290 40.800 67.623
totaal lasten (b) 506.035  469.411 439.755 485.436
         
totaal a-b -96.035  -8.244 -33.566 -47.688
         
c. OVERIG        
Toevoeging fondsen / Voorzieningen -32.500  -47.227 -31.500 -41.400

Onttrekking fondsen / Voorzieningen

  43.652 25.000 0
Overige baten 12.475  11.774 10.250 33.702
totaal c -20.025  8.199 3.750 -7.698
         
Resultaat -116.060  -45 -29.816 -55.386

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.