Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Wat is diaconaat

Het dienend in de wereld staan van de gemeente, in navolging van Christus.
Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot: De dienst aan de tafel van de Heer; Het avondmaal verwijst naar de dienst van Christus voor ons. Van daaruit mag een diaken de gemeente leiden tot de dienst tegenover elkaar en de samenleving. De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld; Rechtvaardigheid onder de mensen, omzien naar de "armen". De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
Naast de doelen, die de kerkenraad ons gesteld heeft, hebben de diaconie en de gemeente een afgeleid doel uit het Woord.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Diaconale doelen vallen onder een of meer van de volgende beleidsterreinen:
  • Armoede, economie en sociale zekerheid;
  • Zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
  • Migratie en vluchtelingenproblematiek;
  • Geweld en vredesvragen;
  • Milieu en rentmeesterschap.
Diaconaat - activiteiten en levensstijl
Diaconaat is doen. Het is echter meer: diaconaat is vooral een manier van leven! Navolging van Christus is niet te beperken tot het verrichten van activiteiten. Een diaconale levensstijl komt tot uiting in een houding van bewogenheid, van echte interesse in de naaste, een houding van solidariteit waarin we niet boven, maar naast de ander gaan staan om hem of haar tot zijn recht te laten komen. Als we aangeraakt zijn door de liefde van God tot ons, kunnen we niet anders dan die liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. Liefde brengt ons in beweging.
 
De diaken - geen uitvoerder, maar een aanvoerder
De diaken, die vanuit zijn ambt nauw betrokken is op de noden van de wereld, zoekt naar mogelijkheden om de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid invulling te geven. Hij hoeft dit diaconale werk echter niet alleen te doen. Zoals we hierboven zagen, is het diaconale werk opdracht en roeping voor de gehele gemeente.
Diakenen zijn in eerste instantie dan ook geen uitvoerders, maar vooral aanvoerders. Ze roepen de gemeenteleden op tot een diaconale levensstijl en betrekken hen bij diaconale activiteiten.
 
Organisatie
De diaconie is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur. Alle zaken worden maandelijks besproken in een vergadering.
De diakenen zijn lid van de wijkkerkenraden en vormen samen de diaconie, er zijn in totaal 10 diakenen.
 
Beleid inzake financiele ondersteuning
Aanvragen om financiele ondersteuning worden op enkele aspecten getoetst. Allereerst wordt bezien, of de organisatie of het project een diaconaal karakter heeft, d.w.z. of het geld zal worden besteed aan danwel ten dienste zal zijn van de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving, plaatselijk, landelijk of wereldwijd. Bovendien moet het gaan om instellingen of projecten, die om aannemelijke redenen (blijkens een aan de diaconie te overleggen jaarrekening) sterk afhankelijk zijn van bijdragen vanuit de kerken.
Door de gemeente van tijd tot tijd te informeren over de diverse projecten die we steunen, kan de gemeente diaconaal meer bewust worden gemaakt.
 

Diaconie Hervormde Gemeente Heerde
IBAN / Rekeningnummer
NL43  RABO 0326 5172 86