Diaconie

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Diaconaat laat het ons dan weten]

Diaconaat
Het dienend in de wereld staan van de gemeente, in navolging van Christus. Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot: De dienst aan de tafel van de Heer; Het avondmaal verwijst naar de dienst van Christus voor ons. Van daaruit mag een diaken de gemeente leiden tot de dienst tegenover elkaar en de samenleving. De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld; Rechtvaardigheid onder de mensen, omzien naar de "armen". De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

Naast de doelen, die de kerkenraad ons gesteld heeft, hebben de diaconie en de gemeente een afgeleid doel uit het Woord.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Diaconale doelen vallen onder een of meer van de volgende beleidsterreinen:
  • Armoede, economie en sociale zekerheid;
  • Zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
  • Migratie en vluchtelingenproblematiek;
  • Geweld en vredesvragen;
  • Milieu en rentmeesterschap.

Diaconaat - activiteiten en levensstijl
Diaconaat is doen. Het is echter meer: diaconaat is vooral een manier van leven! Navolging van Christus is niet te beperken tot het verrichten van activiteiten. Een diaconale levensstijl komt tot uiting in een houding van bewogenheid, van echte interesse in de naaste, een houding van solidariteit waarin we niet boven, maar naast de ander gaan staan om hem of haar tot zijn recht te laten komen. Als we aangeraakt zijn door de liefde van God tot ons, kunnen we niet anders dan die liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. Liefde brengt ons in beweging.

De diaken - geen uitvoerder, maar een aanvoerder
De diaken, die vanuit zijn ambt nauw betrokken is op de noden van de wereld, zoekt naar mogelijkheden om de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid invulling te geven. Hij hoeft dit diaconale werk echter niet alleen te doen. Zoals we hierboven zagen, is het diaconale werk opdracht en roeping voor de gehele gemeente.

Diakenen zijn in eerste instantie dan ook geen uitvoerders, maar vooral aanvoerders. Ze roepen de gemeenteleden op tot een diaconale levensstijl en betrekken hen bij diaconale activiteiten.

Organisatie
De diaconie is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur. Alle zaken worden maandelijks besproken in een vergadering.
De diakenen zijn lid van de wijkkerkenraden en vormen samen de diaconie, er zijn in totaal 10 diakenen.

Beleid inzake financiele ondersteuning
Aanvragen om financiele ondersteuning worden op enkele aspecten getoetst. Allereerst wordt bezien, of de organisatie of het project een diaconaal karakter heeft, d.w.z. of het geld zal worden besteed aan danwel ten dienste zal zijn van de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving, plaatselijk, landelijk of wereldwijd. Bovendien moet het gaan om instellingen of projecten, die om aannemelijke redenen (blijkens een aan de diaconie te overleggen jaarrekening) sterk afhankelijk zijn van bijdragen vanuit de kerken.
Door de gemeente van tijd tot tijd te informeren over de diverse projecten die we steunen, kan de gemeente diaconaal meer bewust worden gemaakt.
 

Diaconie Hervormde Gemeente Heerde
IBAN / Rekeningnummer
NL43  RABO 0326 5172 86

 

Contact
t.a.v. Secretaris Diaconie
Postbus 121
8180 AC Heerde
Email:  diaconie@hervormdheerde.nl 
IBAN rekeningnummer NL43 RABO 0326 5172 86

Samenstelling en overzicht van de verantwoordelijkheden per diaken, januari 2020.

Voorzitter
André Veerman

Secretaris
Hanny Gernaat

Penningmeester
Henk Jan Steenvoort

Administratie
Johan Gerards

Leden
Arjan Berends
Menno van de Beek
Theo Bijsterbosch
Wim Egberts
Henk van Everdingen
Martijn de Jager
Albert Zwep

In de Eredienst
Verzorging Heilig Avondmaal; Inzameling van gaven

Binnen onze Gemeente
Individuele hulpverlening/ sociaal werk
Vacaturebank; Kerkauto; Paasgroet/Kerstgroetactie;Kerkblad Hervormd Heerde;Commissie Verjaardagsfonds
Commissie Bandrecorderdienst; Actie vakantiegeld; Landerijen; Jeugddiaconaat
 
Buiten onze Gemeente
Financiele ondersteuning binnenlands- en werelddiaconaat
Collecterooster; Doorlopende projecten; Noodhulp
Adoptiekinderen;Ouderen-, kinder-, gehandicaptenzorg
Interkerkelijk Diaconaal overleg;Diaconale adviesraad Verpleeghuis Wendhorst
Woon- en zorgcentrum Brinkhoven; Polencommissie;Zendingscommissie
 
Tot slot uit het beleidsplan
>> Diaconaat vindt zijn grond en bron in Christus, en van daaruit gaat het helpend en dienend de wereld in. Diakenen mogen helpen en dienen, maar daarbij nooit vergeten dat Christus de bron is. Diakenen zullen bij voortduring eraan werken om in de gemeente van Christus zodanige omstandigheden te scheppen, dat de dienst der barmhartigheid waartoe ieder lid van de gemeente is geroepen, zo goed mogelijk kan functioneren.<<
 

Overzicht van de verantwoordelijkheden per diaken, januari 2020.

VERTEGENWOORDIGINGEN NAAR DE VERSCHILLENDE KERKENRADEN / CLASSIS

naar:

namens:

primus

secundus

moderamen algemene

kerkenraad

diaconie

André Veerman

Hanny Gernaat

algemene kerkenraad

wijk noord

André Veerman

Theo Bijsterbosch 

 Albert Zwep

wijk zuid

Hanny Gernaat

moderamen kerkenraad noord

wijk noord

Theo Bijsterbosch

André Veerman

moderamen kerkenraad zuid

wijk zuid

Arjan Berends

Menno van de Beek

classis

wijk noord

n.v.t

n.v.t

wijk zuid

n.v.t

n.v.t

DIACONALE TAKEN BUITEN DE DIACONIE

Henk Steenbergen

Verjaardagsfonds / adressen
Telling collecten

Henny Steenbergen

 Adressen paasgroet / kerstattentie / ouderensoos

Aart Veerman

Verjaardagsfonds

Bertus Klaassen

Commissie Lijdenstijd

Rowan ter Velde

Commissie Lijdenstijd

Harm Jan Kool

H.A. Wendhorst, H.A. Brinkhoven
kerkauto

Johan Gerards

Administrateur