College van Kerkrentmeesters

Aan het College van Kerkrentmeesters is op basis van Ordinantie 16.1.1 van de kerkorde de zorg voor alle stoffelijke aangelegen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard toevertrouwd.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf ouderling-kerkrentmeesters, uit beide wijkgemeenten zes. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de wijkkerkenraad. De samenstelling en de werkwijze is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling

Op hoofdlijnen zijn de taken als volgt te omschrijven:

 • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin wordt voorzien;
 • het zorgdragen voor de geldwerving;
 • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheer van de kerkgebouwen, het hervormd jeugdcentrum, de pastorieën, de landerijen en andere eigendommen;
 • personeelsbeleid (beheertaken, kerkelijk bureau, kosters, e.d.);
 • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten en trouwboeken;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het uitgeven van het gemeenteblad ‘Hervormd Heerde’;
 • het beheren van verzekeringspolissen;
 • het meewerken aan het voorbereiden en opstellen van het beleidsplan van de gemeente;
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
Het werven van gelden is misschien wel de belangrijkste taak voor het College van Kerkrentmeesters, omdat deze alle andere taken mogelijk moet maken. De ouderling-kerkrentmeesters zijn daarin volledig afhankelijk van de mate waarin de gemeente, door Gods genade, hierin wil voorzien. De financiële middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, giften en legaten. Er kan gebruikgemaakt worden van zogenaamde ‘collectebonnen’, die tijdens de openingtijden verkrijgbaar zijn bij het kerkelijk bureau.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

   begroting 
2020
 realisatie 
2019
 begroting 
2019
 realisatie 
2018
 
a. BATEN        
Opbrengsten levend geld 327.500  343.366 336.250 349.073
Opbrengsten onroerende zaken 71.250  120.568 72.080 97.445
Opbrengsten rente, dividend, beleggingen 750  359 3.000 849
Opbrengsten stichtingen, kassen, fondsen 0 1.616 109 625
Door te zenden collecten en giften 0 1.200 3.000 1.822
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 10.500  6.059 5.000 23.458
totaal baten (a) 410.000  473.168 419.439 473.272
         
b. LASTEN        
Kosten kerkelijke gebouwen excl afschr 45.750 58.328 42.250 57.424
Kosten pastorieën en kosterswoningen 43.950 15.780 17.800 35.551
Kosten monumentale orgels 0 777 1.500 663
Overige kosten onroerende zaken 0 1.458 2.000 0
Afschrijvingen 0 357 0 0
Pastoraat en kerkelijk werkers 256.400  244.795 245.800 237.302
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activ 33.675  30.666 31.305 34.674
Verplichtingen en bijdragen organen 26.510 24.446 25.250 22.833
Salarissen en vergoedingen 32.750  32.384 33.050 29.362
Beheer en administratie 67.000 42.728 38.050 64.952
Rentelasten/bankkosten 0 2.562 2.750 2.675
Afdrachten door te zenden collecten/giften 0 1.200 3.000 1.822
totaal lasten (b) 506.035  455.481 442.755 487.258
         
totaal (a-b) -96.035  17.687 -23.316 -13.986
         
c. OVERIG        
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 27.578 25.000 0
Toevoeging bestemmingsreserves 0 0 -5.000 -7.958
Toevoeging bestemmingsfondsen -32.500 -9.727 -26.500 -33.442
Incidentele baten en lasten 12.475  -6.077 0 0
totaal (c) -20.025  11.774 -6.500 -41.400
         
Resultaat -116.060  29.461 -29.816 -55.386

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.