Algemene kerkenraad

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over de Algemene Kerkenraad laat het ons dan weten]

De Hervormde gemeente te Heerde is sinds midden jaren 1980 van de vorige eeuw ingedeeld in 2 wijken, te weten Noord en Zuid. Daarom zijn er op grond van de landelijke kerkelijke voorschriften (de Kerkorde) ook twee wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad.
 
Tussen de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad bestaat er een taakverdeling. Deze verdeling is afgestemd op de situatie in Heerde, die gekenmerkt wordt door: 2 wijken (met elk per zondag 1 dienst), 1 kerkgebouw, geen groot verschil in geloofsbeleving tussen de wijken.
 
De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de kerkdiensten, het bezoekwerk en de verdieping van het geestelijke leven van de gemeente. De taken van de algemene kerkenraad zijn vastgelegd in de kerkorde, de eigen plaatselijke regeling en ons beleidsplan.
 
De algemene kerkenraad doet in grote lijnen het volgende:
  • Het bepalen en vastleggen van de modaliteit/identiteit van de gemeente en het naar aanleiding daarvan toetsen van gebruiken (o.a. gebruik Bijbelvertalingen en liederenbundels).
  • Het opstellen van het rooster van kerkdiensten.
  • De vermogensrechtelijke aangelegenheden en het bepalen van de hoofdlijnen van het financiele beleid.
  • De rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.
  • Het opstellen van de plaatselijke regeling.
  • Het opstellen van een 4-jaarlijks beleidsplan.
  • Het onderhouden van interkerkelijke contacten.
  • De coordinatie van gemeentebrede activiteiten, met inbegrip van de communicatievormen (o.a. kerkblad, website).
  • De instelling van ondersteunende raden en commissies, en benoeming van de leden daarvan.
  • Het houden van gezamenlijke ambtsdragervergaderingen en gemeenteavonden.

 

Missie en Visie Beleidsplan

 
Wie zitten er in de Algemene kerkenraad?
Emailadres: ak@hervormdheerde.nl

  samenstelling
Leden KRN KRZ totaal
predikanten ds van der Graaf ds. Röben 2
ouderlingen Piet Kool Jan Steenbergen 3
    Eline van Lohuizen  
       
ouderlingen KRM Wiljan Bruggeman Jack Augustinus 2
diakenen André Veerman Hanny Gernaat 3
  Theo Bijsterbosch    
boventallig (incl. stemrecht)      
voorzitter   Dick Strijbos 1
scriba Jan Riphagen   1
Totaal     12
= moderamen     6