Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

begroting

2019

begroting 

2018

realisatie

2017

realisatie

2016

 
a. BATEN        
Bijdrage levend geld 326.000 334.500 336.820 328.791
Baten onroerend goed 72.080 60.150 69.344 60.004
Rentebaten en dividenden 3.000 4.250 3.856 8.632
Subsidies en bijdragen 5.109 9.110 33.772 -1.479
totaal baten (a) 406.189 408.010 443.792 395.948
         
b. LASTEN        
Pastoraat 245.800 235.500 230.470 212.299
Plaatselijk gemeentewerk 31.305 36.750 33.140 31.259
Salarissen en vergoedingen 33.050 29.800 30.059 29.164
Huisvesting kerkgebouwen 42.250 40.000 87.367 39.868
Verplichtingen en bijdrage organen 25.250 25.830 24.501 25.014
Huisvesting pastorieën 21.300 19.650 25.860 31.851
Afschrijvingen 0 9.500 0 9.510
Beheer en administratie 40.800 34.500 27.820 25.726
totaal lasten (b) 439.755 431.530 459.217 404.691
         
totaal a-b -33.566 -23.520 -15.425 -8.743
         
c. OVERIG        
Toevoeging fondsen / Voorzieningen -31.500 -31.500 -36.924 -34.122

Onttrekking fondsen / Voorzieningen

25.000 25.000 59.772 45.372
Overige baten 10.250 2.175 34.961 33.967
totaal c 3.750 -4.325 57.809 45.217
         
Resultaat -29.816 -27.845 42.384 36.474

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

331.250