Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

begroting

2018

rekening

2018

rekening

2017

 
baten      
Opbrengsten uit bezittingen 16.100 16.646 16.177
Bijdragen gemeenteleden 53.100 63.621 62.167
totaal baten 69.200 80.267 78.344
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 57.200 62.860 67.220
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - - -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk - - -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.900 3.5362 3.511
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 1.300 1.355 1.275
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.400 3.029 2.925
totaal lasten 65.800 70.780 74.931
       
Resultaat  3.400 9.487 3.413

Verkort overzicht jaarrekening 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar metinachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bijrichtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen inposten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voorvergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiele vaste activa. 
Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur  en rekening houdend met een eventuelerestwaarde. 

Financiele vaste activa. 
Tenzij anders vermeld worden de financiele vaste activa gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Beleggingen 
Aandelen worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs (aankoopwaarde) of de lagere beurswaarde perbalansdatum. Obligaties worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs met als maximum het bij uitloting te verkrijgen bedrag, ofde lagere beurswaarde per balansdatum. 

Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. 

Eigen vermogen
Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingenen verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Baten
Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten
De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Het verjaardagsfonds bestemt haar opbrengsten volledig aan specifieke doelen en draagt het jaarresultaatook daadwerkelijk af aan die doelen. De bestemming van de opbrengsten wordt in de jaarcijfers van hetverjaardagsfonds als lasten meegenomen in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd.

Bestemming van het resultaat boekjaar 2018
Het voordelig saldo over 2018 zal in de loop van 2019 door het College van Diakenen bestemd worden voor diaconale doeleinden, en is als bestemmingsreserve onder de reserves gepassiveerd.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.