Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

begroting

2017

rekening

2017

rekening

2016

 
baten      
Baten onroerende zaken 12.500 12.484 12.197
Rentebaten en dividenden 3.400 3.693 3.807
Bijdragen levend geld  18.500 19.414 24.018
Door te zenden collecten en bijdragen  38.900 42.753 38.673
totaal baten  73.300 78.344 78.695
       
lasten      
Lasten overige eigendommen en inventarissen  1.300 1.275 1.238
Verplichtingen/bijdragen andere organen  3.500 3.511 3.541
Kosten beheer en administratie  2.600 2.283 2.631
Rentelasten en bankkosten 700 642 610
Diaconaal werk plaatselijk  15.000 13.881 13.646
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  6.600 5.791 6.861
Diaconaal werk wereldwijd  41.800 47.548 47.478
totaal lasten  71.500 74.931 76.005
       
Resultaat  1.800 3.413  2.690

 

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017
Het voordelig saldo over 2017 zal in de loop van 2018 door het College van Diakenen bestemd worden voor diaconale doeleinden, en is als bestemmingsreserve onder de reserves gepassiveerd.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.